Shooting Date: 2021 Summer

Backyard at 12, Suzhou