Hangzhou Dongyuan Dexin, Zhejiang

Artist: 100 Architects | Shooting Date: 2022 Winter