Lenovo Shenzhen Bay, Shenzhen

Architects: KPF | Shooting Date: On-Going