2023-01-19
2022-07-16
2021-05-19

Lenovo Shenzhen Bay, Shenzhen

Architects: KPF | Shooting Date: On-Going