Prophet, Shenzhen

Artist: Sui Jianguo | Shooting Date: 2019 Summer